Sommarsik och forskningsresultat

sommarsik tekstiin

Foto: Jaakko Heikkilä

Vandringssikens eller sommarsikens vandring upp i älven har under senare årtionden skett allt senare, och även medelstorleken har blivit mindre. Detta ledde till att WWF förklarade vandringssiken som hotad art 2010. Bottniska vikens sikfångst består av den långsamt växande och mindre sandsiken samt av vandringssiken som har en snabbare tillväxt. Sandsiken förökar sig helt naturligt. Nästan alla vandringssiksbestånd är beroende av utsättningar, och även naturligt förökande bestånd stöds med utsättningar.

Torne älv är den enda älven på finsk sida där siken i större utsträckning förökar sig naturligt. Enligt observationer har siken stigit ända upp till Kattilakoski ovanför Övertorneå centrum. Lekvandringen sker på sommaren då sik kan håvas på traditionellt sätt bl.a. vid Kukkolaforsen och Matkakoski på båda sidor av älven, oftast fram till mitten av september.

Siken leker i allmänhet under oktober och november då vattentemperaturen har sjunkit under fem grader. Det finns dock undantag. Man har märkt att en del leker redan i september medan de allra senaste gör det först i december. Men oktober-november är den mest vanliga lektiden.

På havet leker siken ungefär vid 4-5 års ålder. I norra Finland blir sikarna könsmogna något senare, cirka två år efter havssikar. En del sikar stiger upp i älvar för att leka och en del leker i havet eller i sjöar. Den typiska bottnen för lek består av sand eller grus. Vattendjupet är ofta kring 2-4 m. Rommen blir kvar på botten över vintern.

Sikyngeln kläcks på våren vid islossningstider, liksom flera andra höstlekande fiskars yngel. Sedan vandrar de till havet, huvudsakligen i juni, och tillbringar sin tillväxttid i havet. Sikens tillväxtvandring kan sträcka sig ända fram till Åland, och vara cirka 3-5 år. Siken kan hamna i fiskenät eller ryssja i Bottenhavet, Kvarken eller Bottenviken men om den klarar sig kommer den sannolikt tillbaka till moderälven.

siian elinkierto på svenska finalTornedalens sommarsik forskar hur siken vandrar, hur upp stiger den och vilka är de viktigaste lekplatser. Man kan ge recessioner för sikens hållbar administration enligt forskingen.

Läs om resultat i vår sista nyhetsbrev.

Man har fått fotnoter om sikens lekplatser från kontroll över fisken som märkdes sommar 2016.

sommarsik-portrait-20-opacity