Om sommarsiken

Tillbaka

Tornedalen Sommarsik projektets huvudsakliga målgrupp är ungdomar. Ungdomarna är viktiga blivande delägare i fiskelagen och därigenom nyckelpersoner för fortbeståndet av en levande fiskekultur och fortsättningen. Unga människors perspektiv och idéer om kultur i att spara, presentera, marknadsföra och använda av ny teknik är viktiga för projektets framgång, och samtidigt främja ungdomars engagemang i bevarandet av traditioner.

En annan viktig målgrupp är invånarna i regionen, vars kunskap om sik och kulturarv i regionen varierar. Projektet syftar till att stärka identiteten hos de boende och även samverkan över gränsen.

Den tredje målgruppen är resenärer. Kunskapen om vilka möjligheter det finns att utnyttja fiskekulturen som en del av turismutbudet kan förbättra älvdalens dragningskraft och även sysselsättningsmöjligheterna på båda sidorna av gränsen.

Som resultat av projektet:

  • Ska varje målgrupp förbättra sin medvetenhet om vikten av sik regionen och regionens kulturarv.
  • Broschyrer om fiske kultur och natur är lättillgängliga.
  • Kukkola fiskemuseets utställning har uppdaterats och innehåller projektresultaten.
  • Målgrupper är kopplat ihop med sikkultur och miljö, samtidigt projektets engagerande aktiviteter uppmuntrar man speciellt till gränsöverskridande veksamhet.
  • Mer information för att hjälpa göra bättre beslut för återhämtning av fiskbestånden och att främja att en stigande Torneälv sik finns.

Tornedalen SOMMARSIK för att främja turismen

Turismen i Tornedals område har funnits under lång tid, både i Finland och i Sverige. I synnerhet har Kukkolaforsen varit en stor turistattraktion på grund av tradiotionelt fiskekultur och vacker miljö.

Myllynpirtti servade turister redan på 1950-talet. Idag  söker turister spänning och bredare utbuds helheter, och turismen behöver baseras mer på regionens kultur innehåll. Idag söker turister enligt forskning upplevelser och mer omfattande utbudshelheter. Man har inom turismen önskat sig mer innehåll som bygger på områdets kultur, och som intresserar dagens turister. Fisketraditionen ses som ett dragplåster i Tornedalen och tjänsterna som bygger på traditionen som en del av det totala utbudet. Den genuina fisketraditionen är en lokal konkurrensfördel som inte kan flyttas bort.

Utvecklandet av turismen, upprätthållandet av traditionerna och en hållbar skötsel av fiskebeståndet går hand i hand. Samtidigt erbjuder modern teknologi nya möjligheter både för fiskforskning samt för att lagra och utnyttja traditionerna och öka kunnandet.

AKTION OCH FORSKNING Med att engagera målgruppen 

I Tornedalens Sommarsik ska det genomföras två stora, funktionella arbetspaket, som garanterar framgång i olika målgrupper i projektet samt aktivt deltagande i verksamheten. Dessutom producerade naturmiljö-projektet viktig information till stöd för bevarande och hållbar utveckling av fiskekulturen.

FunKtionellT arbetspaket: Dokumentation och bevarande av Tornedalens levande fiskekultur och naturmiljö

Målet för arbetspaketet är att samla och producera ett lättillgängligt material som är attraktivt för projektets målgrupper. Materialet ska berätta historien om Tornedalens nedärvda fisketradition, nuvarande tillstånd och naturen. Det ska ge riktlinjer för utvecklandet av kultur- och naturmiljön, bland annat Fiskemuseet i Kukkola.

I arbetspaketet samlas nuvarande information och det ska produceras nytt material till ett unikt digitalt kunskapspaket på webbsidor. Allt material ska vara mobilvänligt. Allt samlat och producerat material digitaliseras och lagras i det planerade arkivet.
Av det audivisuella materialet sammanställs en representativ och underhållande webbdokumentär. Samarbetet med landskapsmuseet intensifieras och fiskemuseet ska utvidgas till en ny och attraktiv bevarare av fiskekulturen och naturmiljön i Tornedalen. Dessutom tillverkas en mobil utställning om sommarsiken för skolor och andra arrangemang.
Det dokumenterade materialet ska fördelas på olika teman som representerar gemenskapen, fiskemetoder, fisketeknik, utrustning, konstruktioner, bebyggd miljö samt matkulturen:

 • Insamling av befintlig kunskap kring fiskemetoder, mat och traditioner, dokumentation och arkivering
 • Framtagning av manuskrift för berättelseproduktion
 • Videoproduktion och bildberättelse
 • Museiplan för Fiskemuseet
 • Mobil utställning om siken
 • Utvecklingsplan för ett framtida Naturum
 • Planering och deltagande vid workshops, symposium, byadagar, traditionskurser och skolaktiviteter

FUNKTIONELLT ARBETSPAKET: Tornedalens sommarsiks vänner och särskilt unga som en del av en levande fiskekultur

Mål är att förstärka människornas band till sikkulturen och det gemensamma kulturarvet och göra siken känd. Till arbetspaketets centrala åtgärder hör bedömning av hur känd sommarsiken är före och efter projektet, ordnande av evenemang för intressentgrupperna, traditionsutbildning, siken som föda och produktifierade traditionsservicedemonstrationer tillsammans med företag och övriga aktörer. Inom arbetspaketet möjliggörs även att skolorna deltar. Särskild uppmärksamhet fästs vid främjande av gränsöverskridande åtgärder samt vid grupper som nu hamnar utanför kulturtraditionen.

 • Enkät: Inom projektet genomförs en enkät vars syfte är att man ska få information om hur väl man känner till sommarsiken nu och hur kunskaperna utökas i takt med projektåtgärderna.  Enkätens målgrupper är studerande och elever, unga delägare, invånarna i området, turister och fiskare.
 • Siksymposier: Under projektet är målet att fördjupa och utvidga nätverket mellan samarbetsinstanserna. Samarbetsnätverket bildas av intresserade människor, bybor, experter, påverkare och olika organisationer. Kring ämnet sik ordnas årliga siksymposier som är en fortsättning på de 2012 och 2013 ordnade symposierna.
 • Sommarsikdagarna för skolor: Genom projektet strävar man efter att aktivera lokala skolor om möjligheten till dylik verksamhet. Tillsammans med skolväsendet och lärarna funderar man på möjligheterna att ta med kunskaper om den traditionella fiskekulturen i läroplanen.  Projektet möjliggör förtrogenhet med temat sik genom att dela ut det befintliga Sigge Sik-läromaterialet till skolorna som deltar i projektet. Materialet har redan tidigare utnyttjats som stöd för undervisningen till exempel i de svenska skolorna.
 • Sommarsikläger för ungdomar: Under Sommarsiklägret lär man sig gamla färdigheter och om den lokala kulturen. Ungdomarna aktiveras mot älvstränderna genom att man ordnar rundresor till platserna med traditionellt fiske vid älvstränderna för eleverna i de kommuner som deltar i projektet.
 • Besök och verkstäder vid byevenemang, i skolor och fiskelag: Vid byafester har betonandet av det lokala och stödjandet av den egna kulturen en viktig plats. För fiskelagen ordnas ”en bra framtid”-verkstäder där fiskarna själva kan fundera över fiskets kontinuitet samt framtida utmaningar.
 • Traditionella arbetsmetoder och matlagning: Traditionella arbetsmetoder och till exempel matlagningssätt ger kurser och utbildningar som ordnas innehåll. Sådana ordnas i byarna och man strävar efter att lyfta fram lokalt kunnande under dem.
 • Produktifierade traditionsservicedemonstrationer: Med hjälp av produktutvecklingsmaraton kan man ta fram till exempel olika Sommarsikmobilspel, skyltar och koncept för gränsöverskridande upplevelsetjänster. Först marknadsförs idén för studerande och läroanstalter och man samlar in deltagare. Syftet med tävlingarna är att få synlighet, väcka mer intresse för området och dess kultur samt betona värdet av högtstående och idérik planering för kulturmiljöer.
 • Skyltar och turismtjänster: För platser för traditionellt fiske vid älven planeras och byggs infotavlor för turister om siken samt skyltar som beskriver fisket och områdenas fiskemiljöer. På skyltarna kan man ha intressant information om områdets byggnader, fiske och övriga verksamhet. Till exempel kan man använda sig av QR-koder eller augmented reality på infotavlor. Via länken får man mer information om objektet virtuellt.

FOrskningArbetspaket: Hållbar skötsel och administration av det varierande sikbeståndet

Ett välmående sikbestånd är en förutsättning för bevarandet av fiskekulturen, och målet i detta arbetspaket är att öka forskningsbaserad kunskap om hållbar utveckling av Torne älvs sommarsikbestånd för att styra och stödja administrationen enligt användning. Kunskapskapitalet som samlats in om sommarsiken främjar bevarandet av ett livskraftigt sikbestånd och på så sätt även upprätthållandet av möjligheterna för sikfiske i älvs- och kustområdet. Projektets forskningsdel har en stark anknytning till värnandet om den kulturella utsträckningen av Torne älvs sommarsik.

Inom arbetspaketet:

 • Produceras information om sommarsikens lekvandring och lekplatser i Torne älv.
 • Bedöms det nuvarande tillståndet för och mängden av den naturliga yngelproduktionen i Torne älv.
 • Bedöms födo- och vandringsområdet för Torne älvs sik.
 • Produceras information om främjandet av hållbar användning av Torne älvs sommarsik i älvsområdet och i Bottniska viken.

Några videor kring ämnet:

Kylä joen sylissä -webdokumentär  (By vid floden knä, 2011–2013, Kemi-Torneå yrkeshögskola, Lapplands universitet och Lapplands yrkesinstitut)

Iso Siika – TV-dokumentär (Stor Sik – kontsvandring, 2013, Maaseudun Sivistysliitto, POUKAMA-projekt)

Poukama – Uutta luovaa kalastuskulttuuria -boken (Innovativ fiskekultur, 2014, Maaseudun Sivistysliitto, POUKAMA-projekt, red. Ilmari Leppihalme)

Tillbaka