Partnerskap

Tillbaka

Projektidén och projektplanen har utarbetats under ledning av Prosiika ry som ett samarbete mellan projektpartnerna samt fiskelagen och företagen i nedre Tornedalen. Utarbetandet har skett till stor del som talkoarbete och över 100 personer har deltagit i det vid flera olika evenemang och i verkstäder. Projektet har formats på basis av de genuina behov och målsättningar som har framkommit av dem.

Syftet med Prosiika ry är att återföra vandringssiken till de älvar som mynnar ut i Bottenvikens bukt och ge siken dess värde, utöka den allmänna kännedomen om siken och den unika håvfiskekulturen samt värna om och utveckla den traditionella fiskekulturen för siken.

Fiskarna och fiskelagen är intresserade av de nyckelfaktorer som påverkar förändringarna i Torneälvens sikbestånd och att skapa förutsättningar för ett uppsving för sikbeståndets fångstmängd, storlek och tajmning. Å andra sidan är aktörerna intresserade av ordnande och upprätthållande av traditionellt fiske på de gemensamma fiskevattnen, samt att få med ungdomar i verksamheten. Fiskelagen har förbundit sig till betydande motfinansiering av projektet och verkar som projektexperter. Ett betydande antal fiskelag deltar.

Invånarna längs älvstränderna och byföreningarna har levt i symbios med fiskelagen och fiskekulturen är även en betydande del av deras historia samt tradition på båda sidorna av riksgränsen. Under projektet främjas det århundraden gamla umgänget som sker över gränsen med mottot En by och två riken.

Samarbetet med företagen och traditionsfiskarna skapar förutsättningar för en genuin konkurrensfördel inom turismnäringen som bygger på traditionellt fiske och fiskekultur. Utifrån fisket och fiskekulturen kan man skapa upplevelse- och guidningstjänster, berättelser och matutbud för turismen. Inom projektet har man för avsikt att utreda och utveckla dessa möjligheter. Företagen är projektets motfinansieringspartner.

Lapplands yrkeshögskola är en betydande lagrare och producent av kulturinnehåll samt tillämpare av ny teknologi som en del av sin undervisningsuppgift inom kultur och turism på landskapsnivå. Dessutom är den den mest betydande administratören av EU-projekt inom det norra området. Lapplands yrkeshögskola är huvudsökandepartner, innehållsproducent samt projektadministratör och motfinansiär för projektet Tornedalens sommarsik.

Kukkolas fiskemuseums/Haparanda stads mål är att utvidga fiskemuseets utställning och utveckla naturcentret så att det omfattar hela Tornedalens fiskekultur och natur. Materialet som producerats genom projektet stöder detta mål särskilt väl och fiskemuseet kommer att upprätthålla den blivande webbplatsen för Tornedalens sommarsik. Haparanda stad har som mål att även förbättra förutsättningarna att utveckla turismen och stödja imagen genom att värna om traditionskulturen och miljön. Staden deltar i att samla in material om fiskekulturen på den svenska sidan. Den är en betydande sökandepartner och motfinansiär för projektet. Tornedalens landskapsmuseum är härigenom projektets expertpartner.

Torneå stads mål är att förbättra förutsättningarna för att utveckla turismnäringen och att stödja lagrande och utnyttjande av områdets traditionella fiske och fiskekultur samt stödja imagen som värnare av traditionskulturen och miljön. Staden deltar i att samla in och lagra material om fiskekulturen på den finska sidan. Dessutom verkar landskapsmuseets representant i projektets styrgrupp som expertmedlem och grundskolelever ges möjlighet att delta i projektverksamheten. Torneå stad är sökandepartner och motfinansiär för projektet.

Naturresursinstitutet och vatten- och fiskeenheten vid länsstyrelsen i Norrbottens län är intresserade av att undersöka det varierande sikbeståndet i Torne älv där det produceras mest yngel i Östersjöområdet. Att tillämpa nya forskningsmetoder och teknologier inom fiskeforskningen skapar förutsättningar även till ett mer omfattande utnyttjande. Tornedalens folkhögskola är en möjlighet att utveckla den kunskap som rör fisket och älvskyddet. Alla tre är sökandepartner och motfinansiärer för projektet

Ylitornios och Övertorneås mål är att förbättra förutsättningarna för att utveckla turismnäringen och att stödja lagrande och utnyttjande av kommunernas traditionella fiske och fiskekultur samt stödja imagen som värnare av traditionskulturen och miljön. Båda kommunerna är motfinansiärer för projektet.

Tornedalesrådet är ett samarbetsorgan för Tornedalens kommuner, vars uppgifter är bland annat att öka Tornedalens dragningskraft med hjälp av profilering och marknadsföring, värna om och utveckla Tornedalens kultur och att utveckla näringslivet. Tornedalsrådet är projektets samarbetspartner och expertgrupp.

Mellan Finland och Sverige har ingåtts ett nytt gränsälvsavtal, som trädde i kraft den 1 oktober 2010. Samtidigt grundades en ny finsk-svensk gränsälvskommission. Kommissionen främjar ländernas samarbete i vattenärenden, utvecklar gränsälvsområdets miljösamarbete samt genomför uppgifter förknippade med EU:s vattendirektiv. Gränsälvskommissionen verkar som projektets samarbetspartner och som expertinstans för frågor om fisket och vattenärenden genom att beakta frågor även om jämställdhet mellan könen.

Kommunernas skolor och läroanstalter får möjlighet att låta sina lärare och elever lära känna skötseln av fiskebeståndet, fisket och fiskekulturen i nedre Tornedalen. Ur skolornas och projektmålens perspektiv fungerar det här som en del av utvecklingen av områdets kulturarv och identitet särskilt bland ungdomar. Man har positiva erfarenheter till exempel av att utnyttja boken Sigge sik bland elever.

Landsbygdens bildnings- och kulturförbund har genomfört det tidigare projektet Poukama och deltar enligt sin uppgift i projektet Sommarsik.

Verksamheten finansieras också av ett antal fiskeandelslag, byföreningar och företag som även kan medverka i form av ideellt arbete:

 • Prosiika ry
 • Kukkolan osakaskunta
 • Kukkolankosken Siikakalastusyhtymä
 • Karungin osakaskunta
 • Korpikylän osakaskunta
 • Kainuunkylän osakaskunta
 • Alkkulan kalastuskunta
 • Nuotiorannan kalastuskunta
 • Armassaaren kalastuskunta
 • Närkki-Tengeliö-Portimojärvi osakaskunta
 • Kaulirannan osakaskunta
 • Kuivakankaan kalastuskunta
 • Pirkkiön osakaskunta
 • Alavojakkalan osakaskunta
 • Tornio-Muoniojokiseura ry
 • Tornionjoen kalastusalue
 • Nedre Vojakkala Skifteslag samfällighetsförening
 • Kukkola Skifteslags Samfällighetsförening
 • Karungi Skifteslags Samfällighetsförening
 • Karungi fiskeförening Salmo salar
 • Matkakoski Fiskeförening
 • Vitsaniemi Skifteslags Samfällighetsförening
 • Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi Fiskeförening
 • Meän Kukkolankoski ry
 • Kukkolankosken Myllynpirtti
 • Kukkolankoski Catering
 • Kalaliike Haavi
 • Hovilompolo
 • Pohjolan Safarit –Nordic Safaris
 • Hopeaseppä Jorma Smeds
 • Kukkolaforsen Turist o Konferens
 • Kukkolaforsen FC
 • Hulkoffgården AB
 • Ylitornion kunta
 • Övertorneå kommun
 • Maaseudun sivistysliitto (MSL)
 • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
 • Suomalais – ruotsalainen rajajokikomissio
 • Tornionlaakson neuvosto
 • Kukkolan kyläyhdistys
 • Karungin kyläyhdistys
 • Karungi Hembygdsförening
 • Vojakkalan kyläyhdistys
 • Korpikylä Hembygdsförening
 • Ylitornion Museo- ja kotiseutuyhdistys ry
 • Pekanpään maa- ja kotitalousseura ry
 • Armassaaren kylätoimikunta
 • Kaulinrannan kyläyhdistys ry
 • Tengeliön kyläyhdistys ry
 • Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum
 • Norrbottens Museum

Tillbaka